Logo van Devi-Comfort B.V.

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt op 29 augustus 2018

Wij respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw privacy dan ook serieus. Deze
Privacyverklaring heeft als doel u een duidelijk beeld te geven van hoe wij uw
persoonsgegevens gebruiken, onze inzet om uw persoonsgegevens te beschermen, de
rechten die u heeft en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over uw gegevens, en
de bescherming van uw privacy. In dit privacyverklaring vindt u onder meer de volgende
informatie:

Persoonsgegevens die wij verwerken
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren
Informatie over het delen van persoonsgegevens met derden
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Informatie over hoe u, uw gegevens kunt inzien, laten aanpassen of verwijderen
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wie verzamelt of verwerkt uw persoonsgegevens?
DeVi-Comfort B.V. ("DeVi-Comfort" of "wij"), gevestigd aan Vaart 3 in Obdam (NH -
Nederland), zijn verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden verzameld via de
website www.devi-comfort.com of www.devi-motion.com of door aanschaf van onze
producten, door gebruikmaking van onze tools en diensten, bij het opvragen van
informatie, samples of documentatie of bij het abonneren op onze nieuwsbrieven.

Contactgegevens
DeVi-Comfort B.V.
www.devi-comfort.com
+31 (0)226 450 300

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Bedrijfsnaam
-Voor- en achternaam en geslacht
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw functie aan te
geven of uw productinteresse kenbaar te maken. Dit kan door u aangegeven zijn via
de website, in correspondentie of telefonisch.
-Internetbrowser en apparaat-type.

Een aantal persoonsgegevens worden op de website als een verplicht veld (aangegeven met
een asterisk [*] ). Deze verplichte informatie is nodig om de gevraagde diensten te kunnen
bieden, zoals het verzenden van een productsample of offerte.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Verzenden van een productsample of offerte.
-Verzenden van onze nieuwsbrief.
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
-Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor
persoonsgegevens:

bij het uitschrijven van een nieuwsbrief zullen uw gegevens
gerelateerd aan deze nieuwsbrief uiterlijk binnen twee weken, na een opt-out,
worden verwijderd.
Bij een informatieverzoek, offerte- of brochure-aanvraag zullen uw gegevens niet
langer dan zeven jaar bewaard worden.
Indien er een relatie ontstaat, door bijvoorbeeld de afname van en product of
productsample zullen de gegevens voor de duur van de relatie plus maximaal zeven
jaar na beëindiging van de relatie bewaard worden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Derden partijen en doel van de gegevensdeling:

-Deling met in opdracht werkende marketing- en reclamebureau(s) met als doel;
mailingen te verzorgen, de website(s) te verbeteren (o.a. ter controle en verbetering
van formulieren op de website). Tevens zullen deze verwerkende partij(en) toegang
hebben tot de Google Analytics data van onze website, dit ter verbetering van de
gebruikerservaring en conversieregistratie binnen de website.
-Opname van gegevens in ons (online) CRM pakket met als doel u de gewenste
materialen te kunnen sturen zoals productsamples of offertes, u onze nieuwsbrief te
kunnen sturen, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze
diensten en producten, of om goederen en diensten bij u af te leveren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op onze website worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
verder optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
De Analytics cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics, een webanalyse-service die
wordt aangeboden door Google Inc. Voor een juiste verwerking, conform de privacy
wetgeving, hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Binnen Google
Analytics hebben wij de IP-adressen laten anonimiseren en is het gegevens delen met
Google uitgezet. Tevens wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in
combinatie met Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens, waar wij over beschikken, in een computerbestand naar
u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@devi-comfort.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw
privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice +31 (0)226 450 300 of via info@devi-comfort.com

Wijzigingen in Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Aan de hierboven
genoemde datum kunt u zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. Wij raden u
aan onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de
wijzigingen.